Obchodní podmínky

Prosím, přečtěte si pečlivě níže uvedený text:

Všeobecné obchodní podmínky (dále uváděné též jen zkratkou „VOP“) - obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před odesláním objednávky, tedy dříve, než kliknete na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři. 

Před vlastní objednávkou zaškrtáváte políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a tím potvrzujete, že před uzavřením smlouvy  vám byly sděleny zákonem stanovené informace a seznámili jste se s mými obchodními podmínkami, kterým plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko, prosím, neklikejte.

Se svými dotazy nebo připomínkami k VOP mě kontaktujte ještě před odesláním objednávky.

Věřím, že vzájemná komunikace nám pomůže eliminovat případné budoucí nejasnosti.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. VOP platí pro objednávku mých služeb, seminářů, workshopů, vzdělávacích pobytů a konzultací (v textu dále označeno zkráceně jako „služby“ nebo „akce“) a pro nákup e-booků, zvukových nahrávek, on-line produktů a zboží (v textu zkráceně označeno jako „produkty“) přes webové rozhraní  www.carokviti.cz.

2. Nákup produktů a objednávání služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v II. čl. dokumentu VOP, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které souvisí s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.carokviti.cz.

3.Produkty a služby jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně. Ráda bych vás také upozornila, že všechny produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, nahrávky) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s platnými právními předpisy ČR, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím/Klientem a Prodávajícím/Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím/Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

5. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obsah VOP

I.     Důležité pojmy (definice)

II.    Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

III.   Cena produktů a platba

IV.    Dodací podmínky

V.      Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

VI.     Odstoupení od Kupní smlouvy

VII.    Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

VIII.   Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX.       Závěrečná ustanovení

I. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ/POSKYTOVATEL

Prodávajícím je: Ing. Alena Naďová, provozovatel webu www.carokviti.cz

IČ: 68690487

Zapsána v živnostenském rejstříku, nejsem plátce DPH

Místo podnikání: Šumavská 419/23, 602 00 Brno

Telefon: +420 602 331 367

E-mail:  Alena.Nadova@seznam.cz

Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů či reklamací. Doručovací adresa je shodná s adresou místa podnikání.

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.carokviti.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí některý z nabízených produktů.

Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.carokviti.cz uzavře se mnou, jako Poskytovatelem, Smlouvu o poskytování služeb, kterou si objedná z nabídky.

Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je Kupní smlouva, ve které jako Kupující/Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající/poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu/Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, to znamená, že je uzavřena, aniž by se Prodávající/Poskytovatel a Kupující/Klient museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.carokviti.cz vyplněním údajů Kupujícím/Klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

II. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

1. OBJEDNÁVKA. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ.  Na webovém rozhraní www.carokviti.cz  je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SUŽEB (s termínem konání uvedeným na webovém rozhraní nebo pomocí rezervačního systému). Pro objednání produktů/služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Kupující/Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mail, telefonní číslo, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt, v případě objednávky služby vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena, případně zarezervujete vhodný termín přes rezervační rozhraní a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „ODESLAT“.

O přijetí objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. U služeb a akcí je Kupní smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je potvrzena objednávka a zaplacená cena ve výši uvedené v popisu dané služby na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak. Pokud nebude cena uhrazena v plné výši do termínu splatnosti faktury, případný rezervovaný termín služby nebo akce propadá.

Jakékoliv změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody se mnou. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. I VOP) objednávku zrušit.

Jako Prodávající si vyhrazuji právo zrušit vaši objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, jejímž předmětem by byla koupě tištěné knihy, pokud by došlo k úplnému vyprodání zásob a nebyl by plánovaný dotisk knihy.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty a služby přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

4. KUPNÍ SMLOUVA I VOP se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám.

III. Cena produktů a platba

1. Cena produktů.  Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů.

Dodání on-line produktů (e-booky, on-line kurzy, zvukové záznamy) není spojeno s dopravními ani jinými náklady, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U služeb je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje. Náklady na dopravu a další náklady spojené s dodáním zboží (balné, expediční poplatek) jsou uvedeny v článku IV.  

Protože jako Prodávající nejsem plátce daně z přidané hodnoty (DPH), není cena rozlišována s daní a bez daně.  Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. před tím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou včetně dopravného a balného, pokud jsou k jednotlivým produktům účtovány.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

4. Způsob platby. Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

·  Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1–2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte e-mailem potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle a správvně spárována a produkt co nejdříve dodán, v případě služby nebo akce její uskutečnění v dohodnutém termínu.

· Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.

· V hotovosti při osobním odběru, osobní účasti nebo poskytnutí osobní konzultace.

5. Splatnost kupní ceny.

Kupní cena je splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře.

U služeb musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dnů před konáním služby, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V případě platby v hotovosti při osobním odběru vám vystavím doklad o přijaté platbě. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

IV. Dodací podmínky

1. Dodací podmínky on-line produktů a zboží.

1.1. Způsob dodání

Při koupi e-booku nebo zvukového záznamu bude digitální obsah ve formátu pdf/mp3 nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

 Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. V těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na doručovací adresu vámi uvedenou v objednávce. Zakoupené zboží lze převzít i osobně na adrese uvedené v čl. I VOP.

Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si prosím vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

1. 2. Dodací lhůta

E-book, zvukový záznam (mimo autorské produkty připravené individuálně dle objednávky) a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Výjimkou je jen výše uvedená situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den.

Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII těchto VOP.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. V VOP).

Dodací lhůta u zboží je zpravidla maximálně 5 pracovních dní od připsání platby na můj bankovní účet, je-li zboží skladem. V případě výroby zboží na objednávku platí dodací lhůta uvedená u konkrétního produktu na webu. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

1. 3. Náklady na dopravu 

U on-line kurzů, e-booků a zvukových záznamů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

U zboží je účtováno poštovné ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní.

Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

2.  Podmínky pro vyžití služeb/akcí, dodací a storno podmínky pro služby/akce.

2. 1.Podmínky využití služeb/akcí

Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané osobou vedoucí službu nebo akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní služby a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu, jakkoliv sdělovat a předávat dále třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

Klient je v celém průběhu služby za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. osoby vedoucí službu nebo akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším. Klient svým neuváženým či jiným chováním odpovídá za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání služby. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby ani náhradu za odborné psychologické či psychiatrické ošetření. Pokud je v popise produktu nebo služby uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem nebo splnění jiných podmínek účasti, berte prosím toto doporučení vážně.

Klienti jsou povinni při účasti na akci nenarušovat její průběh. Poskytovatel nebo lektor vedoucí službu nebo akci je oprávněn Klienta vyloučit z účasti v případě, že nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho, jakkoliv poškodil obsah služby nebo akce, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Klienta ze služby nebo akce nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené hodnoty služby nebo akce, a to ani jeho části.

2.2. Způsob dodání služeb/akcí

Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě dle podmínek individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat službu za podmínky řádné úhrady celé ceny za službu. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky služby zejména v případě vzdělávacích nebo volnočasových akcí, kurzů a workshopů, např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Klienta vyrozumět. V tomto případě má Klient právo odstoupit od poskytnutí služby, a to do 5 dnů od vyrozumění, nedohodnou-li se strany jinak.

Klient bere na vědomí, že v případě akcí (semináře, workshopu) se tyto uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. Vyhrazuji si právo zrušení služby při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

2.3. Storno podmínky služeb/akcí

Žádost o zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu alena.nadova@seznam.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání akce, vrátím vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky máte možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu/služby z mé nabídky v plné ceně služby /akce.

Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním akce, ale ne později než 5. den přede dnem konání akce, bude vám účtován storno poplatek ve výši 60% již uhrazené ceny akce. Máte také možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z mé nabídky v plné ceně akce nebo absolvovat akci v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo můžete za sebe poslat náhradníka.

Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny.  

Pokud se odhlásíte/zrušíte svoji objednávku méně než 5 dnů přede dnem konání akce/služby, vzniká vám povinnost uhradit cenu služby /akce v plné výši, nedohodnou-li se strany jinak.

Pokud se akce nemůžete účastnit, můžete, po předchozí domluvě se mnou, za sebe poslat náhradníka, a to v případě, že je to vzhledem k obsahu služby přípustné a možné. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.

Pokud se nemůžete v daný termín akce/služby zúčastnit či se akce nezúčastníte, přijatá platba za službu/akci se nevrací.

V případě, že by služba nebo akce byla zrušena z důvodů na mé straně, a vy jako Klient jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce/služby, zpět celou zaplacenou částku. Platba vám bude vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

V. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. a mp3. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup.

Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak, jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může Spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Objednáním a zaplacením produktu výslovně souhlasíte s tím, že vám produkt (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. do 3 pracovních dnů po provedení úhrady. Pokud vám na základě tohoto vašeho souhlasu bude produkt dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady produktu (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností z Kupní smlouvy.

2. V případě, že produkt nebude během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy dodán, pak během této 14denní lhůty (ještě před tím, než bude produkt dodán), můžete od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ).  Odstoupit lze vyplněním formuláře, který naleznete na konci tohoto dokumentu. Anebo můžete odstoupení poslat i přímo v textu e-mailu zaslaného na moji kontaktní adresu nebo klasickým dopisem zaslaným na moji adresu. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo mi sdělte alespoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Do 14 dní od doručení odstoupení vám pak vrátím peníze, které jste mi za produkt uhradili. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

4. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží, pak jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno emailem na adresu alena.nadova@seznam.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i zasláním řádně vyplněného formuláře, jehož vzor naleznete zde: Formulář.  V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí.

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající/Poskytovatel vám zodpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám sjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem zaslaným na elektronickou adresu alena.nadova@seznam.cz nebo písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese alena.nadova@seznam.cz. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů O ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů O ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

2. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

3. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

IX. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na zde:

https://carokviti.cz/ochrana-osobnich-udaju/

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu PDF i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

Toto znění VOP je účinné 1. 8. 2022